πιστοποίηση
πολιτική ποιότητας
Η VERALLIS έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική της, τους στόχους της και τη δέσμευσή της στην Ποιότητα, με βάση την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015.Η VERALLIS δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και για την αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζεται πάντοτε στις προσδοκίες των πελατών τηςΣε αυτό το πλαίσιο, η VERALLIS στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή δράσεων για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής κάλυψης των Προτύπων Ποιότητας και την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες, οι νομικές και ρυθμιστικές αρχές και ο οργανισμός.

  • Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

  • Βελτιστοποίηση του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών της ανά έργο.

  • Υποστήριξη των υπηρεσιών της με την ιδανική σύνθεση αναλυτών που παρέχουν τεχνογνωσία ειδικά για τον κλάδο.

  • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των προσδοκιών και των πολύπλοκων απαιτήσεων των νέων πελατών.

  • Διασφάλιση της συνεχούς αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

  • Εφαρμογή εργαλείων στους εργαζομένους για την ανάπτυξη επιχειρησιακών γνώσεων, επαγγελματικών ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης προς τους στόχους ποιότητας.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 από ανεξάρτητο Οργανισμό αποτελεί στόχο που εντάσσεται στην Πολιτική Ποιότητας της VERALLIS.